Home » Convenant: versterken van leerlingparticipatie

Convenant: versterken van leerlingparticipatie

De VO-Raad was al om, maar ook het LAKS heeft vorige week ingestemd met een convenant ter versterking van de leerlingparticipatie op Nederlandse vo-scholen. Hierin staan afspraken waarmee het voor leerlingen makkelijker wordt om zich binnen de school te organiseren. Het convenant treedt in werking op 1 september voor een periode van vijf jaar.

Het convenant ‘Versterking Samenspraak Leerlingen’ heeft als doel om leerlingparticipatie binnen scholen te faciliteren en stimuleren. De afspraken die hierin staan, moeten het voor leerlingen makkelijker maken om zich te organiseren, bijvoorbeeld in een leerlingenraad. Hieronder wordt verstaan:

‘Een raad bestaande uit leerlingen aangewezen dan wel gekozen uit de leerlingen van de school of een daarmee te vergelijken orgaan als onder andere een klankbordgroep, leerlingenportaal, leerlingenparlement of groep van klassenvertegenwoordigers.’

De leerlingenraad kan zich zowel gevraagd als ongevraagd uitspreken, advies geven en aanbevelingen doen die het leef- en onderwijsklimaat op de school ten goede komen. Schoolbesturen zijn hier vanaf 1 september verantwoordelijk voor. In het convenant zijn onder meer de volgende afspraken vastgelegd:

Instelling, taken en bevoegdheden

Afhankelijk van de grootte van de school, de spreiding van leerlingen en de huisvesting over een of meer verschillende vestigingen, kunnen een of meer leerlingenraden worden ingesteld. Deze bestaan uit minstens drie leerlingen, waarvan minimaal één leerling niet in het eindexamenjaar zit. Om de representativiteit te bevorderen, komen de leerlingen bij voorkeur uit verschillende niveaus (vmbo, havo en vwo).

De leerlingenraad richt zich op het leef- en onderwijsklimaat binnen de school. Om daarin te kunnen voorzien, is het van belang dat de schoolleiding de leerlingenraad gelegenheid biedt om advies uit te brengen over zaken die hiermee van doen hebben. Ook heeft de leerlingenraad het recht om voorstellen – die het leef- en onderwijsklimaat binnen de school bevorderen – aan de schoolleiding voor te leggen. De schoolleiding stelt de leerlingraad binnen redelijke termijn op de hoogte van een eventueel besluit, maar niet voordat de leerlingenraad de gelegenheid heeft gehad om het voorstel mondeling toe te lichten.

“Bestuurders en schoolleiders zijn heel enthousiast om hiermee aan de slag te gaan, om zo met elkaar de school en daarmee het onderwijs nog beter te kunnen maken.” – Paul Rosenmöller (voorzitter VO-Raad)

Faciliteren leerlingenraad

De schoolleiding biedt de gelegenheid om leerlingenraden in te stellen en te faciliteren. Het is daarbij van belang dat er onder de leerlingen voldoende draagvlak is, zodat een leerlingenraad niet valt of staat bij enkele gemotiveerde leerlingen. Om dat draagvlak te creëren, ontwikkelt en publiceert de schoolleiding een leerlingenparticipatiebeleid, waar alle leerlingen kennis van kunnen nemen.

Recht op scholing en begeleiding

Leerlingen die deel uitmaken van een leerlingenraad hebben recht op scholing. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een cursus of deelname aan workshops. Deze scholing dient te zijn gericht op de professionalisering en bevordering van de kwaliteit en het functioneren van de leerlingenraad en de participatie van leerlingen binnen de school.

Ook heeft de leerlingraad recht op begeleiding van een docent of onderwijsondersteunend personeel. Deze begeleider helpt leerlingen bij het begrijpen van de inhoud en eventuele consequenties van gespreksonderwerpen en richt zich daarnaast op de werkwijze van de leerlingenraad. Ook staat de begeleider deze leerlingen bij, wanneer ze worden geconfronteerd met eventuele problemen als gevolg van hun deelname en activiteiten binnen de raad.

“Het LAKS is verheugd dat de leden van de VO-raad zich willen inzetten voor de positie van leerlingenraden. Met dit convenant worden er concrete stappen gezet om de leerlingenparticipatie naar een hoger plan te tillen.” – Andrej Josic (voorzitter LAKS)

Wat vindt u van de afspraken zoals vastgelegd in het convenant? En zou u als docent de leerlingenraad willen begeleiden? Laat een reactie achter via onderstaand reactieformulier.

Laatste onderwijsnieuws

Portret van eerstejaars student Nena van Dalen

Even bellen met de pabo

Wat speelt er op de pabo? Dit keer vroegen we het aan eerstejaars student Nena van Dalen.

Bekijk
Een microfoon voor een Zweedse vlag

Column: Douze points naar ons mbo!

Ryan Smulders werkt als docent maatschappijleer in het mbo en is liefhebber van het songfestival. Hij ontdekte verschillende overeenkomsten.

Bekijk

Onbeperkt toegang
met je OvM account

Met het OvM account krijg je als onderwijsprofessional toegang tot meer artikelen en regel je welke informatie je wilt ontvangen. Bijvoorbeeld de nieuwsbrief of Juf & Meester.