Een initiatief van Malmberg

Wie zijn er arm in Nederland?

Ruim de helft van de 1,25 miljoen armen in Nederland verkeert in langdurige armoede. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bepaalde groepen zijn extra kwetsbaar.

Bijna zeshonderdduizend Nederlanders zijn langdurig arm. “Het SCP beschouwt personen als arm als zij een inkomen hebben dat te laag is om kleding, voedsel en huisvesting van te betalen, plus sporadische sociale uitgaven, zoals het lidmaatschap van een sportclub”, schrijft de Volkskrant. “In 2013 lag dat bedrag op 1.061 euro netto per maand voor alleenstaanden en 1.990 euro voor een gezin met twee kinderen. Wie minimaal een jaar onder die inkomensgrens leeft, wordt door het SCP tot de armen gerekend.” Uit het SCP-onderzoek ‘Een lang tekort’ blijkt dat door de recessie de langdurige armoede is gegroeid. Volgens het SCP is het onzeker of dit terug zal lopen nu de economie weer aantrekt.

Werkenden

De overheid gaat er van uit dat betaalde arbeid de beste en snelste manier is om uit de armoede te raken. “Het beleid ter bestrijding van armoede is dan ook voor een belangrijk deel gericht op stimulering van arbeidsparticipatie bij uitkeringsontvangers en overige niet-werkenden”, aldus het SCP. Toch bestaat ongeveer de helft van de langdurig armen uit werkenden. Hun aandeel is sinds 2005 flink gegroeid. “Vooral bij zzp’ers en mensen met een parttimebaan of nul-urencontract. Daar komen er alleen maar meer van”, legt onderzoeker Stella Hoff in dagblad Trouw uit. “Voor gemeenten en instanties is het een moeilijk bereikbare groep. Ze hebben geen uitkering, staan niet in de computer. Deze mensen weten vaak ook niet dat ze recht hebben op voorzieningen voor armen, zoals huurtoeslag of kwijtschelding van lokale heffingen. Ze zijn te trots om aan te kloppen bij instanties of hebben geen zin in gezeur en gedoe.”

Risicogroepen

Ouderen en niet-westerse migranten met minderjarige kinderen hebben een bovengemiddelde kans op langdurige armoede. “De kans dat pensioenontvangers arm worden is klein, maar áls ze eenmaal arm zijn, hebben zij nauwelijks mogelijkheden om hun inkomenspositie te verbeteren. Voor bijna zestig procent van de arme pensioenontvangers is sprake van langdurige armoede”, stelt het SCP. Bij ‘nieuwe armen’ daalt de kans dat er een eind komt aan hun armoede sterk. Na het eerste jaar stroomt zestig procent uit, na het tweede armoedejaar is dit minder dan twintig procent. “Snel ingrijpen is cruciaal”, stelt SCP-onderzoeker Stella Hoff in de Telegraaf. Daarom vindt ze het belangrijk om bijvoorbeeld mensen die werkloos worden, snel te begeleiden naar een goede nieuwe baan.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer